INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

07.04.2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 

 mateřské školy :

▪ dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,

▪ dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů

▪ příslušníci ozbrojených sil

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.